آموزش ثبت نام و ثبت سفارش در اُپتیسان (سنندج اپتیک)

 

برای ثبت نام در اُپتیسان (سنندج اپتیک) میتونید طبق آموزش زیر عمل کنید.

 

 
برای ثبت سفارش در اُپتیسان (سنندج اپتیک) میتونید طبق آموزش زیر عمل کنید.